•  

  HSK vocabulary - hsk word list - HSK Level 3

  The Character Pinyin The translation

  318 Words

  AA

  1 阿姨āyí Aunt āyí

  2 啊ɑ Ah ɑ

  3 矮ai Short ai

  4 爱好àihào Hobby àihào

  5 安静ānjìng Quiet ānjìng

  BB

  6 把ba The ba

  7 班bān Classes bān

  8 搬bān Move bān

  9 半bàn Half bàn

  10 办法bànfa Way bànfa

  11 办公室bàngōngshì Office bàngōngshì

  12 帮忙bāngmáng Help bāngmáng

  13 包bāo Package bāo

  14 饱 bǎo Full bǎo

  15 北方běifāng North běifāng

  16 被bèi Be done by bèi

  17 鼻子bízi Nose bízi

  18 比较bijiào Relatively bijiào

  19 比赛bisài Game bisài

  20 必须 bìxūMust bìxū

  21 变化biànhuà Changes biànhuà

  22 表示biaoshì Said biaoshì

  23 表演biaoyan Performance biaoyan

  24 别人biéren Others biéren

  25 宾馆bīnguan Hotel bīnguan

  26 冰箱bīngxiāng Refrigerator bīngxiāng

  CC

  27 才cái Only cái

  28 菜单càidān Menu càidān

  29 参加cānjiāParticipate cānjiā

  30 草cao Grass cao

  31 层céng Layer céng

  32 差chāDifference chā

  33 超市Supermarket

  34 衬衫chènshān Shirt chènshān

  35 成绩chéngjì Results chéngjì

  36 城市chéngshì City chéngshì

  37 迟到chídào Late chídào

  38 出现chūxiàn Appear chūxiàn

  39 厨房chúfáng Kitchen chúfáng

  40 除了chúle Besides chúle

  41春chūn Spring chūn

  42 词语cíyu Words cíyu

  43 聪明cōngming Smart cōngming

  DD

  44 打扫dasao Cleaning dasao

  45 打算dasuan Plan dasuan

  46 带dài Take dài

  47 担心dānxīn Worry dānxīn

  48 蛋糕dàngāo Cake dàngāo

  49 当然dāngrán Of course dāngrán

  50 地de Adverb Particle de

  51 灯dēng Light dēng

  52 低dīLow dī

  53 地方dìfang Place dìfang

  54 地铁dìtiěSubway dìtiě

  55 地图dìtú Map dìtú

  56 电梯diàntīElevator diàntī

  57 电子邮件E-mail

  58 东dōng East dōng

  59 冬dōng Winter dōng

  60 动物dòngwù Animal dòngwù

  61 短duan Short duan

  62 段duàn Section duàn

  63 锻炼 duànliàn Exercise duànliàn

  64 多么duōme How duōme

  EE

  65 饿è Hungry è

  66 而且érqie Moreover érqie

  67 耳朵ěrduo Ear ěrduo

  FF

  68 发烧fāshāo Fever fāshāo

  69 发现fāxiàn Realize fāxiàn

  70 方便fāngbiàn Convenient fāngbiàn

  71 放fàng Put fàng

  72 放心fàngxīn Assured fàngxīn

  73 分fēn Points fēn

  74 附近fùjìn Near fùjìn

  75 复习fùxí Review fùxí

  GG

  76 干净gānjìng Clean gānjìng

  77 敢gan Dare gan

  78 感冒ganmào Cold ganmào

  79 刚才gāngcái Just gāngcái

  80 跟gēn With gēn

  81 根据gēnjù According gēnjù

  82 更gèng More gèng

  83 公园gōngyuán Park gōngyuán

  84 故事gùshi Story gùshi

  85 刮风guāfēng Wind guāfēng

  86 关guān Off guān

  87 关系guānxi Relationship guānxi

  88 关心guānxīn Care guānxīn

  89 关于guānyú About guānyú

  90 国家guójiāNation guójiā

  91 果汁guozhīJuice guozhī

  92 过去guoqu Past guoqu

  HH

  93 还是háishi Or háishi

  94 害怕hàipà Fear hàipà

  95 河hé River hé

  96 黑板hēiban Blackboard hēiban

  97 护照hùzhào Passport hùzhào

  98 花huāFlower huā

  99 花园huāyuán Garden huāyuán

  100 画huà Painting huà

  101 坏huài Bad huài

  102 还hái Also hái

  103 还给huángěi Return back huángěi

  104 环境huánjìng Environment huánjìng

  105 换huàn Exchange for huàn

  106 黄huáng Yellow huáng

  107 会议huìyì Meeting huìyì

  108 或者huòzhěOr huòzhě
  JJ

  109 几乎jīhūAbout jīhū

  110 机会jīhui Opportunity jīhui

  111 极jí Very jí

  112 记得jìde Remember jìde

  113 季节jìjié Season jìjié

  114 检查jianchá Check jianchá

  115 简单jiandān Simple jiandān

  116 健康jiànkāng Health jiànkāng

  117 见面jiànmiàn Meet jiànmiàn

  118 讲jiang Discuss jiang

  119 教jiāo Education jiāo

  120 角jiao Angle jiao

  121 脚jiao Feet jiao

  122 接jiē Meet jiē

  123 街道jiēdào Street jiēdào

  124 结婚jiéhūn Married jiéhūn

  125 结束jiéshù Finish jiéshù

  126 节目jiémù Program jiémù

  127 节日jiérì Festival jiérì

  128 解决jiějué Solve jiějué

  129 借jiè Borrow, Lend jiè

  130 经常jīngcháng Often jīngcháng

  131 经过jīngguò Pass through, Experienced jīngguò

  132 经理jīngli Manager jīngli

  133 久jiu Long jiu

  134 旧jiù Old jiù

  135 举行juxíng Held juxíng

  136 句子jùzi Sentence jùzi

  137 决定juédìng Decided juédìng

  KK

  138 渴kěThirsty kě

  139 可爱kě'ài Cute kě'ài

  140 刻kè Engraved kè

  141 客人kèren Guests kèren

  141 空调kōngdiào Air conditioning kōngdiào

  142 口kou Mouth kou

  143 哭kūCried kū

  144 裤子kùzi Pants kùzi

  145 筷子kuàizi Chopsticks kuàizi

  LL

  146 蓝lán Blue lán

  147 老lao Old lao

  148 离开líkāi Leave líkāi

  149 礼物liwù Gift liwù

  150 历史lìshi History lìshi

  151 脸lian Face lian

  152 练习liànxí Practice liànxí

  153 辆liàng Vehicles m.w. liàng

  154 了解liaojiěUnderstand liaojiě

  155 邻居línjūNeighbors línjū

  156 楼lóu Building, Level lóu

  157 绿lu Green lu

  MM

  158 马ma Horse ma

  159 马上mashàng Immediately mashàng

  160 满意manyì Satisfied manyì

  161 帽子màozi Hat màozi

  162 米mi Meter, Rice mi

  163 面包miànbāo Bread miànbāo

  164 面条miàntiáo Noodles miàntiáo

  165 明白míngbai Understand míngbai

  NN

  166 拿ná Take ná

  167 奶奶nainai Grandma nainai

  168 南nán South nán

  169 难过nánguò Sad nánguò

  170 年级niánjí Grade niánjí

  171 年轻niánqīng Young niánqīng

  172 鸟niao Bird niao

  173 努力nulì Strive nulì

  PP

  174 爬山páshān Climbing páshān

  175 盘子pánzi Plate pánzi

  176 胖pàng Fat pàng

  177 啤酒píjiu Beer píjiu

  178 葡萄pútao Grape pútao

  179 普通话putōnghuà Mandarin putōnghuà

  QQ

  180 其实qíshí In fact qíshí

  181 其他qítāOther qítā

  182 骑qí Riding qí

  183 奇怪qíguài Strange qíguài

  184 铅笔qiānbi Pencil qiānbi

  185 清楚qīngchu Clear qīngchu

  186 秋qiūAutumn qiū

  187 裙子qúnzi Skirt qúnzi

  RR

  188 然后ránhòu Then ránhòu

  189 热情rèqíng Enthusiasm rèqíng

  190 认为rènwéi Consider rènwéi

  191 认真rènzhēn Diligently rènzhēn

  192 容易róngyì Easy róngyì

  193 如果rúguo If rúguo

  SS

  194 生气shēngqì Angry shēngqì

  195 伞san Umbrella san

  196 上网shàngwang Get On Internet shàngwang

  197 声音shēngyīn Sound shēngyīn

  198 使shi So shi

  199 世界shìjiè World shìjiè

  200 瘦shòu Thin shòu

  201 舒服shūfu Comfortable shūfu

  202 叔叔shūshu Uncle shūshu

  203 树shù Tree shù

  204 数学shùxué Math shùxué

  205 刷牙shuāyá Brushing shuāyá

  206 双shuāng Pair, Double shuāng

  207 水平shuipíng Level shuipíng

  208 司机sījīDriver sījī

  209 虽然suīrán Although suīrán

  TT

  210 太阳tàiyáng Sun tàiyáng

  211 糖táng Sugar táng

  212 特别tèbié In particular tèbié

  213 疼téng Painful téng

  214 提高tígāo Improve tígāo

  215 体育tiyù Sports tiyù

  216 甜tián Sweet tián

  217 条tiáo Article m.w. tiáo

  218 同事tóngshì Colleagues tóngshì

  219 同意tóngyì Agreed tóngyì

  220 头发tóufa Hair tóufa

  221 突然tūrán Suddenly tūrán

  222 图书馆túshūguan Library túshūguan

  223 腿tui Legs tui

  WW

  224 完成wánchéng Complete wánchéng

  225 碗wan Bowl wan

  226 万wàn Wan wàn

  227 忘记wàngjì Forget wàngjì

  228 为wèi For wèi

  229 为了wèile For wèile

  230 位wèi People m.w., Position wèi

  231 文化wénhuà Culture wénhuà

  XX

  232 西xīWest xī

  233 习惯xíguàn Habits xíguàn

  234 洗手间xishoujiān Washroom xishoujiān

  235 洗澡xizao Bath xizao

  236 夏xià Summer xià

  237 先xiān First xiān

  238 香蕉xiāngjiāo Banana xiāngjiāo

  239相同xiāngtóng Same xiāngtóng

  240 相信xiāngxìn Believe xiāngxìn

  241 像xiàng Like xiàng

  242 小心xiaoxīn Careful xiaoxīn

  243 校长xiàozhang President xiàozhang

  244 鞋xié Shoes xié

  245 新闻xīnwén News xīnwén

  255 新鲜xīnxiān Fresh xīnxiān

  256 信xìn Letter xìn

  257 行李箱xínglixiāng Trunk xínglixiāng

  258 兴趣xìngqù Interested xìngqù

  259 熊猫xióngmāo Panda xióngmāo

  260 需要xūyào Need xūyào

  261 选择xuanzé Choose xuanzé

  YY

  262 眼镜yanjìng Glasses yanjìng

  263 要求yāoqiú Requirements yāoqiú

  264 爷爷yéye Grandpa yéye

  265 一定yīdìng Certain yīdìng

  266 一共yīgòng Altogether yīgòng

  267 一会儿yīhuìr A Little While yīhuìr

  268 一样yīyàng Same yīyàng

  269 以后yihòu After yihòu

  270 以前yiqián Previously yiqián

  280 以为yiwéi Thought Wrongly yiwéi

  281 一般yībān Generally yībān

  282 一边yībiān Side yībiān

  283 一直yīzhí Been yīzhí

  284 音乐yīnyuè Music yīnyuè

  285 银行yínháng Bank yínháng

  286 应该yīnggāi Should yīnggāi

  287 影响yingxiang Impact yingxiang

  288 用yòng Use yòng

  289 游戏yóuxì Game yóuxì

  290 有名youmíng Famous youmíng

  291 又yòu And yòu

  292 遇到yùdào Encounter yùdào

  293 愿意yuànyì Willing yuànyì

  294 月亮yuèliang Moon yuèliang

  295越yuè More yuè

  296 云yún Cloud yún

  ZZ

  297 站zhàn Station zhàn

  298 长cháng Long cháng

  299 长大zhangdà Grow Up zhangdà

  300 着急zháojí Anxious zháojí

  301 照顾zhàogu Care zhàogu

  302 照片zhàopiàn Photo zhàopiàn

  303 照相机zhàoxiàngjīCamera zhàoxiàngjī

  304 只zhi Only zhi

  305 中间zhōngjiān Middle zhōngjiān

  306 终于zhōngyú Finally zhōngyú

  307 种zhong Type, Species zhong

  308 重要zhòngyào Important zhòngyào

  309 周末zhōumò Weekend zhōumò

  310 主要zhuyào Main zhuyào

  311 祝zhù I wish zhù

  312 注意zhùyì Pay Attention To zhùyì

  313 字典zìdian Dictionary zìdian

  314 自己zìji Self zìji

  315 总是zongshì Always zongshì

  316 最近zuìjìn Recently zuìjìn

  317 作业zuòyè Job zuòyè

  318 作用zuòyòng Use zuòyòng

Last Modified on February 29, 2016